Openingstijden: 09:30 – 17:00  Telefoon: 030 763 4592  Email: info@lashismore.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen schoonheidssalon Lash is more en een cliënt waarop schoonheidssalon Lash is More deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. INSPANNINGEN SCHOONHEIDSSALON LASH IS MORE

Schoonheidssalon Lash is More zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Schoonheidssalon Lash is More zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. AFSPRAKEN

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan schoonheidssalon Lash is More melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag schoonheidssalon Lash is More het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Indien cliënt korter dan vijftien minuten te laat op afspraak verschijnt, wordt de extra tijd door schoonheidssalon Lash is More in rekening gebracht. Indien cliënt langer dan vijftien minuten te laat of helemaal niet op afspraak verschijnt, kan schoonheidssalon Lash is More besluiten de afspraak in zijn geheel te verplaatsen. Tevens mag schoonheidssalon Lash is More het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

4. BETALING

Schoonheidssalon Lash is More vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling met betaalpas of contant te voldoen.

5. PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

De cliënt voorziet schoonheidssalon Lash is More vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Schoonheidssalon Lash is More neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Schoonheidssalon Lash is More behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Schoonheidssalon Lash is More zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. GEHEIMHOUDING

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. AANSPRAKELIJKHEID

Schoonheidssalon Lash is More is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Schoonheidssalon Lash is More is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. BESCHADIGING & DIEFSTAL

Schoonheidssalon Lash is More heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur, instrumenten of producten beschadigt. Schoonheidssalon Lash is More meldt diefstal altijd bij de politie.

9. KLACHTEN

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 2 werkdagen nadat de afspraak heeft plaatsgevonden, schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van schoonheidssalon Lash is More. Schoonheidssalon Lash is More moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal schoonheidssalon Lash is More de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien schoonheidssalon Lash is More en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

10. BEHOORLIJK GEDRAG

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft schoonheidssalon Lash is More het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

11. RECHT

Op elke overeenkomst tussen schoonheidssalon Lash is More en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

12. VRAGEN EN FEEDBACK

Lash is More controleert regelmatig of zij aan deze algemene voorwaarden voldoet. Als u vragen of tips heeft over onze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

Lash is More
Musicallaan 161
3543EC UTRECHT
info@lashismore.nl

Laatste update: 21 oktober 2020

Top

Lash is More is een gediplomeerd schoonheidssalon, gespecialiseerd in wimperextensions & meer.

This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.
Error: Invalid Feed ID.

Volg Ons